CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Alergia pokarmowa - utworzenie nowej platformy ...

  2017-8-28  Informacje zamieszczone w artykule dotycz powstania nowego europejskiego projektu, kt rego g wnym celem jest dostarczenie rzetelnych informacji na temat alergii pokarmowej, adresowanych do konsument w, pracownik w przemys u ...

 • Z jakich technologii korzysta budownictwo

  Sam projekt skupiony te?? by?? powinien na stworzeniu optymalnych warunk??w dla proces??w produkcyjnych. Z jakich technologii korzysta nowoczesne budownictwo przemys??owe? Konstrukcje stalowe w przemy??le Budownictwo przemys??owe jest

 • Inst. p.po ., c.w.u. i przemys Bowe - opis techniczny

  2012-11-23  Projekt rozwi za technicznych instalacji p.po ., c.w.u . i przemys łowych dla budynku mieszkalnego znajduj cego si w _____. Projekt techniczny po redniego systemu zaopatrzenia w wod podpiwniczonego wielorodzinnego budynku

 • Kramarz - Nowe technologie patenty i prawa wy czne

  Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami, procesami, technologiami dla potrzeb program w unijnych, os b trzecich, w asne i zlecone - transfer technologii Techniczna modernizacja dom w i obiekt w w celu poprawy efektywno ci energetycznej budynk w to priorytet naszych PROJEKT W dedykowanych do polskiego systemu HCA termomodernizacja, energomodernizacja, hydromodernizacja panelami ...

 • KGHM i PGE podpisa y list intencyjny dotycz cy wsp

  KGHM i PGE podpisa y list intencyjny dotycz cy wsp pracy przy projektach fotowoltaicznych 03.09.2019r. 20:30 Grupa Kapita owa PGE i KGHM Polska Mied podpisa y podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy list intencyjny w sprawie wsp pracy przy realizacji projekt w fotowoltaicznych.

 • Wytyczne OECD dotycz„ce nadzoru korporacyjnego w ...

  2016-3-29  znacz„cy procent podmiotów gospodarczych. Niniejsze Wytyczne OECD dotycz„ce nadzoru korporacyjnego w przedsiŒbiorstwach publicznych wype‡niaj„ tŒ istotn„ lukŒ, a ich

 • Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

  2015-3-3  20) projekt wynalazczy - wynalazek, wzór u ytkowy, wzór przemys owy i projekt racjonalizatorski; 21) projekt - projekt obejmuj cy wyniki bada naukowych lub prac rozwojowych wraz z know-how zwi zanym z tymi wynikami, realizowany w

 • Krosno ??? serce przemys??u naftowego - Portal ...

  Krosno to miasto po??o??one w województwie podkarpackim, w pa??mie Beskidu Niskiego. Miasto znane jest z pi??knych, górzystych terenów, turystycznych szlaków i szklanych wyrobów. Niewiele osób jednak wie, ??e Krosno jest te?? ??ci??le zwi??zane z ...

 • Interwencyjny skup jab??ek przemys??owych. Po cenie

  Przys??uguje Pani/u prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 10. Polskie Radio S.A. informuje, ??e w trakcie przetwarzania danych osobowych nie s?? podejmowane zautomatyzowane decyzje oraz nie jest stosowane profilowanie.

 • 453-9 Posadzka przemys owa

  2017-10-25  „Budowa Budynku Mi ędzynarodowego Centrum Kultur” przy ul. śeromskiego 12 w Kielcach SST 453-9 244 2. MATERIAŁY 2.1. Wymagania ogólne Ogólne wymagania dotycz ące materiałów do wykonania robót podano w OST pkt 3.1.

 • Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie

  2005-4-26  Projekt normy europejskiej (prEN 197-1) dla zwykłych cementów wylicza 27 różnych rodzajów cementu portlandzkiego w 5 grupach. Dodatkowo wyróżnia się asortyment cementów specjalnych produkowanych dla szczególnych zastosowań. Tabela 1.3

 • (PDF) Rekultywacja Kopalni Surowców Skalnych

  Budowa dróg, jako ma teria ł ods ą czaj ą cy w rowach i opaskach drenarskich Niesort (gruby) 0.0–63.0 Podbudowa nawierzchni dr ogowych, utwardzanie placów, parkingów itp. Niesort (drobny ...

 • SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ...

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIA ŁALNOŚCI GRUPY KAPITA OWEJ KOPEX S.A. ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM ...

 • PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 ...

 • Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczanie

  2005-4-26  Projekt normy europejskiej (prEN 197-1) dla zwykłych cementów wylicza 27 różnych rodzajów cementu portlandzkiego w 5 grupach. Dodatkowo wyróżnia się asortyment cementów specjalnych produkowanych dla szczególnych zastosowań. Tabela 1.3

 • (PDF) Rekultywacja Kopalni Surowców Skalnych

  Budowa dróg, jako ma teria ł ods ą czaj ą cy w rowach i opaskach drenarskich Niesort (gruby) 0.0–63.0 Podbudowa nawierzchni dr ogowych, utwardzanie placów, parkingów itp. Niesort (drobny ...

 • SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA ...

  SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIA ŁALNOŚCI GRUPY KAPITA OWEJ KOPEX S.A. ZA 2014 ROK 2 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE O PODMIOCIE DOMINUJĄCYM ...

 • PATENTUS SA Raport okresowy roczny za 2017 R

  WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. z? w tys. EUR 2017 2016 2017 ...