CONTACT US

Our Address

Science Avenue, High-tech Zone, Zhengzhou City, Henan Province, China

 • Jak radzić sobie z rozczarowaniem

  Jak dzia?a rozczarowanie w ?wiecie zawodowym Czasami mo?e to by? nieuniknione, g?ównie w sytuacjach zwi?zanych z czynnikami zewn?trznymi, które wykraczaj? poza mo?liwo?ci kontrolowania. Na przyk?ad jak zwolnienie.

 • Wpływ izolacji na rozwój dziecka Sara Lindberg, M.Ed

  Trudno powiedzie?, jak dzieci w ka?dym wieku zapami?taj? ten czas w swoim ?yciu. W ko?cu nie ma to pierwsze?stwa. Jako rodzice, wychowawcy i inni opiekunowie, nie mamy do?wiadczenia ani danych z poprzednich okresów powszechnej izolacji, aby przewidzie?, w jaki sposób mo?e na nich wp?yn?? izolacja spo?eczna podczas COVID-19.

 • Jak dzia a m zg

  2009-12-19  Poprzedni rozdzia Jak dzia a m zg - spis tre ci. 6.2. Metody badania aktywno ci m zgu ... Galen z Pergamonu: uszkodzenia rdzenia i parali em, m d ka i koordynacja ruch w, "p yn umys u" w komorach. Andreas Vesalius (1514-1564 ...

 • Psychologiczne znaczenie percepcji czasowej

  Zawsze pojawia si? nostalgia za byciem m?odym, okres, w którym czas zdawa? si? p?yn?? powoli, leniwie. Dochodzenie sugeruje, ?e osoby starsze nie doceniaj? tego, jak d?ugo to trwa?o, poniewa? nasze poziomy dopaminergiczne zmniejszaj? si? z wiekiem.

 • Jak działają SNRI w leczeniu zespołu lęku napadowego

  Jak dzia?aj? w leczeniu l?ku i zaburze? panicznych Ludzki mózg zawiera setki naturalnych chemicznych przeka?ników zwanych neuroprzeka?nikami. Ci pos?a?cy s? odpowiedzialni za kierowanie informacji przez mózg. Uwa?a si?, ?e je?li jeden lub wi?cej z ...

 • Jak oczyścić organizm z pasożytów / adcov

  Jak oczyścić organizm z pasożytów Oczyszczanie organizmu z pasożytów stał się bardziej popularna w ostatnich latach praktyka ze względu na rozpoznawalnych skutki bakterie i organizmy możemy jeść ani pić, ani w inny sposób pochłaniają z naszego

 • Zrozumienie i stosowanie plastra antykoncepcyjnego

  Jak dzia?a ?atka? Je?li zastanawiasz si?, jak dzia?a plaster antykoncepcyjny, oto odpowied?. Ten antykoncepcyjny plaster antykoncepcyjny dzia?a poprzez uwalnianie hormonów (estrogenu i progestagenu), podobnie jak inne metody antykoncepcyjne i zapobieganie ci??y.

 • Programy motywacyjne w M P? To dzia a!

  Z bada wynika, e a 79 proc. przedsi biorc w sektora M P zdaje sobie spraw , e jest to istotny element ich codziennej dzia alno ci. A korzy ci p yn ce z program w motywacyjnych s ogromne.

 • Przetwarzanie winogron Bordeaux p??yn, instrukcje,

  Bordeaux p??yn do winogron. Og??lne informacje o narz??dziu: wygl??d, w??a??ciwo??ci, toksyczno????. Jak i kiedy prawid??owo stosowa?? optymaln?? dawk??. Jak gotowa ...

 • Zajęcia dla trudnej młodzieży w areszcie / adcov

  Zajęcia dla trudnej młodzieży w areszcie Nastolatki w ośrodkach zatrzymań nieletnich są zazwyczaj uważane za wyzywające i opozycyjny wobec autorytetów i dyrektyw. Wpływają one częste przypadki łamania reguł i praw, i często wykazują niewielkie wyrzuty